lunes, 9 de enero de 2012

Augments de Tipus Impositius i Tipus de Retenció


El Govern mitjançant el Reial Decret Llei  20/2011 de Desembre ha augmentat els tipus impositius, en principi temporalment pels exercicis 2012 i 2013, de la renda general i de l’estalvi.

Pel que respecta a la renda general estableix al llarg d’aquest període un recàrrec addicional als tipus de gravamen actuals, recàrrec que va des del 0,75 % per una renda anual de 17.707,20 €  fins al 7% per les rendes que superin els 300.000,20 € anuals.

Les rendes de l’estalvi  deixen de tributar al tipus fixa del 19% i seguiran el següent esquema:

Els primers 6.000 € tributaran al 21%

Des de 6.001 € fins a 24.000 € tributaran al 25%

I els rendiments per sobre dels 24.000 € tributaran al 27%  

Aquest canvi afecta per tant a les retencions a practicar, a títol d’exemple:

El % de IRPF dels treballadors es calcularà segons les noves taules

Els lloguers de locals i els rendiments bancaris passen a tenir una retenció del 21% enlloc del 19% del 2011

No hay comentarios:

Publicar un comentario