miércoles, 21 de noviembre de 2012

Prohibició d'efectuar pagaments en efectiu superiors a 2.500 €S’estableix la prohibició de dur a terme pagaments en efectiu per un import superior als 2500 € quan algun dels intervinents actui com a empresari o professional. El límit puja a 15.000 € pel cas que el pagador sigui una persona física i justifiqui que no té el domicili a Espanya i no actui com a empresari o professional (p.ex. un turista).

Aquesta limitació no resulta aplicable als pagaments i ingressos fets en entitats de crèdit.

La Llei ordena que es sumin els imports de les operacions en què s’hagi pogut fraccionar l’entrega de béns o la prestació de serveis.

Dintre del concepte “efectiu” s’hi inclouen els xecs bancaris al portador i qualsevol altre mitjà físic o electrònic concebut per a ser emprat com a mitjà de pagament al portador.

Caldrà conservar els justificants de pagament durant un termini de cinc anys.

L’incompliment dels límits indicats serà constitutiu d’una infracció greu de la qual en seran responsables solidaris com a infractors tant qui fa com qui rep el pagament.

La sanció serà el 25% del valor del pagament satisfet en efectiu.


Quedarà exempt de responsabilitat el subjecte que, en el termini màxim de tres mesos, denunciï voluntàriament a l’Administració l’operació realitzada, l’import i la identitat de l’altra part intervinent. La denúncia posterior de l’altre subjecte intervinent no tindrà cap efecte en tant que la denúncia simultània no servirà per exonerar de responsabilitat cap dels intervinents.

No hay comentarios:

Publicar un comentario