domingo, 30 de junio de 2013

La cèdula d’habitabilitatLa cèdula d’habitabilitat és imprescindible per fer una compravenda, un contracte de lloguer o un contracte de serveis, com ara l’energia elèctrica, l’aigua, el gas i les telecomunicacions.
 
La cèdula d’habitabilitat de primera ocupació fa referència a habitatges de nova construcció, i la de segona ocupació fa referència a habitatges usats.

Tots els habitatges han de disposar de cèdula d’habitabilitat de conformitat amb el Decret. Aquesta cèdula té una vigència de 25 anys per als habitatges de nova construcció i de 15 anys per a les cèdules de segona ocupació.

Per sol·licitar la cèdula d’habitabilitat s’ha de presentar un certificat d’habitabilitat subscrit per un tècnic competent (arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l’edificació), on cal expressar que l’habitatge té les condicions mínimes d’habitabilitat, exigides per aquest Decret.

La cèdula d’habitabilitat és imprescindible per fer una compravenda, un contracte de lloguer o un contracte de serveis, com ara l’energia elèctrica, l’aigua, el gas i les telecomunicacions.

Només en els casos de compravenda, es pot substituir la cèdula d’habitabilitat per un informe emès per un tècnic competent, on s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat un cop executades les obres de rehabilitació necessàries, per complir la normativa tècnica d’habitabilitat.


Cèdula d’habitabilitat d’habitatges de segona ocupació

1. Habitatges construïts després de l’11 d’agost de 1984

Aquests habitatges han de reunir i acreditar els requisits tècnics d’habitabilitat aplicables en la data d’expedició de la primera cèdula d’habitabilitat.

Els habitatges que obtinguin la cèdula d’habitabilitat, d’acord amb algun dels nivells que exigeix el Decret, hauran de mantenir al llarg del temps les condicions mínimes establertes per a aquest nivell, per obtenir les successives cèdules que se sol·licitin.

És molt important rebre l’assessorament d’un tècnic competent per a la realització de qualsevol reforma o modificació en l’habitatge, perquè es mantinguin les condicions d’habitabilitat necessàries en cada cas.

2. Habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984

Aquests habitatges han de tenir, com a mínim, una sala, una cambra higiènica i un equipament de cuina, i han de complir uns mínims d’habitabilitat, pel que fa a l’accessibilitat, seguretat, construcció, superfícies útils, serveis i ventilacions.

La superfície útil mínima dels habitatges serà de 20 m2.

L’accés a l’habitatge s’ha de fer a través d’un espai públic, lliure d’obstacles i que pugui quedar il·luminat quan s’hi transiti.

La construcció ha d’estar en bon estat de solidesa, lliure d’humitats i esquerdes, i ha de tenir proteccions de seguretat en desnivells superiors a 0,60 m.

Sala/menjador            Superfície útil mín. 10 m2 i admetrà la inscripció d’un quadrat
                                    de 2,40 x 2,40 (2 endolls).
Si integra l’espai de l’equipament de cuina, sup. mín. 14 m2 (4 endolls).
                                   Ventilació a l’exterior sup. 0,80 m2 (entre 0,80 i 2 m d’alçària).
Si ventila cap al pati de la parcel·la, aquest haurà de tenir una sup. de 4 m2 i permetrà la inscripció d’un cercle d’1,80 m de diàmetre.

Habitació                   Superfície útil mín. 5 m2 i admetrà la inscripció d’un quadrat
                                   d’1,80 x 1,80 (1 endoll).
                                   Ventilació a l’exterior sup. 0,40 m2 (entre 0,80 i 2 m d’alçària).

Cuina                          Equipament mínim, una aigüera i un aparell de cocció (2 endolls).
Si la cuina és de gas, calen reixetes de ventilació inferior i superior.
Campana extractora amb conducte de ventilació i activació mecànica.
                                   Aigua freda i calenta a l’aigüera.

Bany                           Equipament mínim, un lavabo, un vàter i una dutxa o banyera.
Ventilació a l’exterior directa o a través d’un conducte on s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació podrà ser activada estàticament.
Aigua freda i calenta al lavabo i a la dutxa o banyera.

Espai previst per a la rentadora, amb endoll, presa d’aigua i desguàs.

Caldera o escalfador de gas amb ventilació a l’exterior.

Instal·lació elèctrica en bon estat, interruptor i punt de llum independent per a cada peça.

Cal disposar, com a mínim, d’un interruptor de control de potència (ICP) i és recomanable un interruptor diferencial (ID), indispensable per evitar accidents.

No hay comentarios:

Publicar un comentario